fbpx

Úvod » Velká voda » Aktuální článek:

Velká voda

1.7.2012 Velká voda Bez komentáře

Velká voda. Přítel i nepřítel vodáka.

Nejčastěji se s ní setkáš při jarních táních a po déle trvajících deštích. Co to je velká voda je z vodáckého hlediska dost problematické určit. Tam, kde někdo bojuje o holý život, jiný se konečně přestává nudit. Takže ber následující řádky s nadhledem a vyber si z nich podle své výkonnosti.

V našich podmínkách znamená velká voda příležitost si zapádlovat na potocích a řekách, kde je normálně sucho, a které se dají splouvat pouze párkrát za rok. Při pádlování na těchto tocích je však třeba mít na paměti spoustu „ale“. Jízda za velké vody je prostě jiná, než jízda na normální řece.

Kdy už je velké voda?

V současné době internetu je nejjednodušší podívat se na stránky jednotlivých povodí naší republiky. Například Povodí Labe má adresu: www.pla.cz/portal/sap/cz. Zde jsou uvedeny stavy na konkrétních vodočtech a také případné povodňové stavy (SPA – stupeň povodňové aktivity).

0 SPA (normální stav) – jedná se o běžné, případně jen lehce zvýšené vodní stavy.

1 SPA (bdělost) – voda má zvýšený průtok a je zakalená. Drží se v řečišti, maximálně se lehce vylévá do bezprostřední blízkosti řečiště. Jsou pěkné vlny. Některé jezy začaly být sjízdné, většina ostatních naopak nesjízdná. Vývařiště pod jezy jsou již nebezpečná. Stromy stojí na suchu, nebo mají vodu maximálně po kořeny. Lávky jsou tam, kde mají být. Domorodci vodní stav ignorují, nebo maximálně zvědavě pokukují z oken. Rybáři stojí v tůních nebo ve vracácích a chytají ryby jako o život.

2 SPA (pohotovost, zákaz plavby) – voda valí jako ďas a je vylitá z řečiště. Stromy stojí ve vodě. Zastavení u břehu je problematické – musíš zajíždět mezi stromy a keře. Vlny jsou pěkně vypasené. Vývařiště pod jezy jsou dlouhá i několik desítek metrů. Lávky jsou ve vodě a nebo odplavaly. Pod mosty začíná být málo místa. Domorodci plní pytle s pískem, stojí na mostech nebo nervózně diskutují na břehu. Ve vodě plavou klacky a větve. Sedí na ní definice „Splašené kakao“.

3 SPA (ohrožení, zákaz plavby, mohou být ohroženy lidské životy a hrozí škody na majetku) – voda je vylitá z řečiště a proudí mezi stromy, které mají kmeny ve vodě a bojují o to, aby vůbec stály. Vracáky jsou minulostí, případně obtížnosti WWIII a více. Voda pulzuje, vlny se plácají ze strany na stranu, tvoří se velké víry a karfioly. Extrémní jezdci vyráží na řeky, kde normálně jezdí otevřené kánoe. Lávky jsou dávno spláchnuty, mosty se chvějí v základech. Ve vodě plavou psí boudy, ploty a chatky. Domorodci staví hradby z písku a hází po případných jezdcích krumpáči. Hasičské vozy jezdí sem a tam, na silnicích stojí policie a odklání dopravu.

Pokud jsou vodní stavy na úrovní 2 a 3 SPA, je rozumné odjet zpět domů a nebo se vypravit na horní toky, kde je normálně vody maximálně po kotníky.

Velká voda je krásná. Máme možnost podívat se na řeky a potoky, kam nás normálně ani nenapadne s lodí vyrazit. Velmi často začíná jaro, zrovna skončily deště a vysvitlo sluníčko. Oteplilo se a my už se těšíme na pořádný začátek sezóny.

Nezapomínej však na to, že velké voda je vždy nebezpečná. Vyžaduje znalosti, schopnosti a především vyžaduje zdravý rozum.

Rychlost a síla

Velká voda teče několikrát rychleji, než je zvykem. Proud má nečekanou sílu. Vzdálenosti se zkracují. Času je méně než obvykle. Vše je nutné začít dělat s předstihem a s vyšší intenzitou.

Dodržuj dostatečné rozestupy. Nad jezem, padlým stromem či jinou překážkou nepřemýšlej a konej. Buď ti musí být předem jasné, jak překážku bezpečně překonáš, nebo včas zastav a běž si úsek prohlédnout. Splutí překážky zajisti, případně přenes.

Uvědom si, že je to velmi často jedna z prvních vod v sezóně. Účastníci akce nejsou rozpádlovaní a po zimním zahálení je fyzická kondice pryč.

Zvaž, koho s sebou na velkou vodu vezmeš a koho raději ne. Každý, kdo pojede, musí být vyježděným kajakářem, umět se o sebe postarat a zároveň být schopen pomoci kamarádům.

Jakmile sedíš v lodi, neváhej, nespi, koukej daleko před sebe a pádluj.

Nečekané překážky

Za velké vody se v řece objeví věci, které tam běžně nebývají. Plavou klacky, větvě a v horším případě i klády. Různá lana a dráty přes řeku visí najednou ve výši krku, jsou špatně vidět a je obtížné odhadnout jejich vzdálenost. Lávky a menší mosty jsou těsně nad vodou. U břehu je možné narazit na ohradníky, ploty a různý odpad.

Když se k lijáku připojí nějaká ta vichřice, roztrhne se pytel s čerstvě padlými stromy přes řeku. Kolem některých se navíc tvoří zátarasy z klacků a větví. Tento typ překážek patří na vodě k těm nejnebezpečnějším. Stromy nemají olámané větve a je velmi jednoduché zachytit se o ně výstrojí. Takto postižený vodák většinou bezmocně visí v proudu a je plně odkázán na pomoc kamarádů. Ti šťastnější mají hlavu nad hladinou a mohou dýchat. V případě, že se zachycenému přelévá voda přes hlavu a nebo stoupá hladina, musí být pomoc rychlá a efektivní.

Opět platí, že se vše odehrává s velkou rychlostí a silou. Chovej se obezřetně. Když nevidíš za zatáčku, nepádluj bezmyšlenkovitě dolů po proudu. Pádluj tak, abys vždy věděl do čeho jedeš. Jinak zastav a běž se podívat.

Jezy

Některé jezy se stávají za velké vody konečně sjízdné, tvoří se pod nimi krásné peřeje a nebo surfovací vlna. Některé velká voda zarovná až zmizí.

Z většiny jezů se však stávají nebezpeční zabijáci. Jejich výška se sníží a při pohledu z lodě nemusí vypadat nijak zle. Pod jezem se však tvoří dlouhé a silné vývařiště, ze kterého není bez cizí pomoci úniku. V případě rozplavby není mnoho času. Kyslíku v plicích ubývá, síly docházejí také velice rychle a přidává se podchlazení. Navíc se ve vodě mele všechno možné – od PET lahví až po velké klády. Pokud se vodák dostane ve vývařišti mezi klády, nemá prakticky šanci na přežití.

Jezy s vývařištěm raději nikdy nesjížděj! Pokud se přesto pro sjetí jezu rozhodneš, musíš velmi dobře vědět co děláš a na co stačí tvé síly. Nikdy takový jez nesjížděj prostředkem a bez zajištění. Vždy si dobře rozmysli, jestli riziko utonutí stojí za ten pocit „Jsem dobrej“. Jestli jsi opravdu dobrej a nebo se jen hloupě předvádíš. Jestli jsou kamarádi na břehu tvým zajištěním a nebo jen dalšími adepty na utonutí.

V současné době vykácených lesů a regulovaných řečišť s sebou srážky přinášejí prudký vzestup vodních hladin. Na internetových vodočtech jednotlivých povodí jsou tyto prudké nárůsty i poklesy viditelně značeny. Pro vodáka znamenají nebezpečí a při splouvání vyžadují znalost místních poměrů.

Prudké změny vodního stavu

Průtrž mračen a silný déšť v místech, kde krajina nemá schopnost vodu udržet. V takové krajině jsou převážně skály, pole, tvrdá a vysušená zemina a podobně. Může se například jednat i o zamrzlou krajinu, která by normálně vodu zadržela. Zde je třeba si uvědomit, že není nutné, aby takováto krajina byla přímo tam, kde se chystáme pádlovat. Stejné riziko hrozí, když je nad námi proti proudu a zaprší do ní. Tak může nastat situace, kdy krajina kolem nás vypadá bezproblémově, neprší a nám se zničehonic začne zvedat voda pod zadkem.

Jarní oteplení a déšť do sněhové pokrývky v kombinaci s nočními mrazíky. Při těchto podmínkách nastoupá jarní řeka během dne i o několik desítek centimetrů. Průběh vodního stavu je předvídatelný a periodický. Nejnižší stav bývá ráno či dopoledne. Nevyšší stav pak někdy kolem půlnoci. Při pohledu na záznam vodočtu je vidět, že se jedná o naprosto pravidelný jev, který by nás neměl překvapit.

Při dlouhodobých deštích se krajina nasytí vodou a od toho okamžiku začne hladina prudce stoupat. Tento stav je předvídatelný a neměl by nás dostat do nečekané situace. Problém může být ve špatném odhadu doby a rychlosti změny vodního stavu.

Mimo to, že voda prostě stoupá, jí navíc intenzivně přibývá s každým ujetým metrem. Nárůst vodního stavu, který je způsoben vodou přitékající po řece je umocněn další a další vodou ze všech vlévajících se potůčků, stékající ze skal, padající z nebe a přibývající prostě odevšad. Po ujetí několika kilometrů se tak může řeka změnit naprosto zásadním způsobem. Z několika málo kubíků průtoku může být najednou několik desítek i stovek.

Vypouštění přehrad a nádrží. Většinou, ale ne vždy, je ohlášeno předem a s dostatečným předstihem. Proto je třeba věnovat při plánování akce pozornost zprávám nebo jiným dostupným informacím. Ke změně vodního stavu dochází skokem, který je pro neinformované vodáky nečekaný. Pokud navíc intenzivně taje nebo prší, musíme při pádlování pod vodním dílem vždy počítat se skokovou změnou vodního stavu.

Pravidelné vypouštění přehrad (energetická voda). K této situaci dochází zejména u našich sousedů v alpských zemích – přehrady pouští energetickou vodu v pravidelných intervalech a známých časech. Navíc nikdo nepředpokládá, že by v řečišti v dané době někdo byl a neznalé zastihne voda absolutně nepřipravené. Poklidná hladina se může během chvilky zvednout o desítky centimetrů, metr i více. Tím se výrazně zvýší obtížnost, případně se voda změní v běsnící živel. Jedná se o situaci, kterou z našich řek neznáme a na kterou nejsme připraveni. Z toho vyplývá, že při plánování splutí takových terénů je velmi důležité seznámit se s místními podmínkami.

Soutěsky a zúžená místa. Změna stavu vody o několik málo centimetrů způsobí v zúžených místech prudký vzestup vodní hladiny. A slovo „prudký“ znamená v tomto případě opravdu hodně. Několik desítek centimetrů, metr nebo ještě více.

Pokud se pouštíš do splouvání soutěsek, prostuduj si předem všechny dostupné informace o ideálních vodních stavech. I malý nárůst vodní hladiny by měl být varující. Zvláště pak, když hladinu sleduješ v klidném a širokém místě řeky. Vždy si pečlivě zjisti všechna ústupová místa ze soutěsky a před minutím posledního z nich se důkladně rozmysli, než se rozhodneš pokračovat dál.

Jícha & Dvoukvítek

Komentovat článek:

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Na zahraniční kajakářskou akci si nezapomeň zajistit kvalitní cestovní pojištění.   Porovnávač pojištění   Důležité …

Partneři

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement

Kajakar.cz na Facebooku

Poslední komentáře

  • Linda-Jacobs: Tohle potřebuješ! Nikdo pro vaši radost nedělá víc...
  • jozef: super napisane, plne nadeje pre XXXXL padlerov a ...
  • Křéma: Ale podařilo. Definice "Jízda v kajaku je pohybová...
  • Speeflelf: Мнение - это передача мыслей и чувств, вызванных п...
  • grauwolf: nechápu sice proč se mají vodáci již předem rozděl...

Z akcí: Kajakářská ŠKOLA.cz

11.07.2015 České Vrbné (kajakářská škola)

Decentní akce s vysokým nasazením. Mimo pádlování se frekventanti naučili i plavat, eskymovat a úspěšně opravovat promáčklou loď. Sluníčko a teploučko. Ideální den pro pádlování.

30.05.2015 Kajakářská škola na Sázavě (kajakářská škola)

Květnová Sázava byla suchá a deštivá. To ale byla všechna negativa akce. Účastníci byli naprosto pohodoví a až nečekaně snaživí. Nízký stav vody …

27.06.2015 Veltrusy pro středně pokročilé (kajakářská škola)

O víkendu proběh kurz na slalomovém kanále Veltrusy. Ze začátku trochu rozpačití účastníci se nakonec pěkně rozdováděli a nečekané podávali výkony.

Z akcí: Kajak TEAM.cz

Ekvádor – lednová pohoda na vodě – 2015 (KAJAK team)

Ekvádor 2015

Máme leden a venku je celkem nevlídno. KAJAK team však nezahálí a užívá si pádlování v Ekvádoru. V rámci aktuálních možností internetového připojení vám zde budeme přidávat …

Grand Canyon – celoživotní zážitek (KAJAK team)

Ahoj mami! Pořád jsi mi říkala, abych Ti vyprávěl o tom mým výletě do Ameriky, na to mý velký pádlování? Víš, hodně na …

Francie 2013 – plná ponaučení (KAJAK team)

Tak prý to bude tréninková akcička, máme vzít holky, budeme pít lokální víno, trénovat přejezdy a budeme se mít dobře. Nádhera pomyslel jsem …

Bezpečnost

Plovací vesty – první krok k záchraně

Plovací vesty pomáhají při plavání v jakékoliv vodě, hřejí a chrání také před nárazy. Není dobré je používat jako sedačku či opěrku, přesto, …

Házečka – házecí pytlík

Házecí pytlíky jsou plovací lana smotaná v obalu povětšině kruhového průřezu s plovoucím médiem v dolní části. Obal házečky je ve výrazné barvě, …

Kategorie kajakářů

V článcích na Kajakar.cz občas narážíme na problém různých pojetí jízdy na kajaku. Občas si některá tvrzení zdánlivě odporují. Občas si kajakáři nerozumí …

Technika a taktika

Obecná rizika použití eskymáckého obratu

Jízda v kajaku je pohybová dovednost, jejíž úspěšné zvládnutí vyžaduje určité předpoklady a schopnosti. Na první pohled nelze s jistotou o tom, či …

Eskymák pro XXXL

Při troše snahy se kajakář na webu velmi rychle dopátrá velkého množství návodů jak udělat eskymácký obrat. Technicky správně a naprosto dokonale. Předklonit …

Kategorie jezdič High Level nebo splouval kochal?

„Kam nám to ten Kajakar.cz spěje?“ To je otázka, kterou si někteří z vás možná pokládají po přečtení posledních článků z High Level. …

Popisy řek

Budišovka – mapa, popis

Region: CZ, okres Opava, Budišov nad Budišovkou, Vítkov Horní úsek – nástup za VV: Sjízdné jen mimořádně, pokud je na vodočtu v Odrách alespoň …

Bílovka – mapa, popis

Region: CZ, okres Nový Jičín, Bílovec Popis: Úzké koryto. Pozor na větve a zátarasy. Přírodní charakter toku končí na Bílovcem, dále regulované koryto …

Bílá Ostravice – mapa, popis

Region: CZ, okres Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, VD Šance Popis: Ze začátku má řeka spád 18,3 ‰. Teče úzkým kamenitým korytem. Pěkné peřeje …